Javni pozivi i natječaji

13.02.2017. - Javni poziv za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe na podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje za obavljanje poslova:

   A) skrbi i liječenja jedinki strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (osim riba), iz prirode Republike Hrvatske, koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu,
i/ili
   B) privremenog zbrinjavanja jedinki divljih životinja zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/2013).

Podnositelj prijave iskazuje interes za pojedine vrste ili skupine divljih životinja koje namjerava zbrinjavati u oporavilištu, a za koje ima osigurane uvjete za smještaj i provođenje skrbi.

Prijava se dostavlja neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za podnošenje prijava za odabir oporavilišta za divlje životinje – NE OTVARATI'.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju iz Priloga I. ovog Javnog poziva.

Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr). Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte:
oporavilista@mzoip.hr

Odluku o odabiru oporavilišta za divlje životinje donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem.

Tekst Javnog poziva (pdf)

Prilog I. - Sadržaj prijave na Javni poziv (pdf)

02.05.2017. - ODLUKA o odabiru oporavilišta za divlje životinje (pdf)

 

 

31.01.2017. - Javni poziv obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj

Sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 120 dana od objave Javnog poziva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: 'Javni poziv za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove'.

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode dana 31. siječnja 2017. godine.

Tekst Javnog poziva (pdf)

 

20.06.2016. - Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške "tradicionalnim" projektima iz Programa LIFE 2014-2020 koji se prijavljuju na natječaj za 2016. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu Ministarstvo), kao tijelo nadležno za LIFE program u Republici Hrvatskoj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) objavljuje

J A V N I  P O Z I V
ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA
ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE
„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020
KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ ZA 2016. GODINU

Na poziv se mogu prijaviti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša, a završava:

Za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016.

Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:

Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza 2016.
Priroda i biološka raznolikost do 25. kolovoza 2016.
Upravljanje okolišem i informacije do 25. kolovoza 2016.
 
Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s adresom podnositelja zahtjeva i naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2016. te elektronskom poštom na life@mzoip.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Nikolina Petković Gregorić
tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoip.hr  

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Vlatka Gulan Zetić
tel: 01 5391 891, e-mail: vlatka.gz@fzoeu.hr

Tekst Javnog poziva (pdf)

Lista tema projekata koja je sastavni dio ovog Poziva

VAŽNO!! Izmijenjen Excel financijski obrazac 28. 07. 2016. :

Excel financijski obrazac raspodjele sredstava

03.06.2016. - Odluka o odabiru oporavilišta za divlje životinje čiji se programi rada financiraju u 2016. godini

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaprimilo je, temeljem „Javnog poziva za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2016. godini u svrhu njegovog financiranja“, ukupno šest prijava Programa rada. Povjerenstvo za ocjenu Programa rada ocijenilo ih je te je donesena Odluka o odabiru oporavilišta za divlje životinje čiji se Programi rada financiraju u 2016. godini.

Odluka će biti svakom podnositelju proslijeđena pisanim putem.

27.04.2016. - Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini

Na temelju odredbe članka 3. Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10) ministar zaštite okoliša i prirode objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini

Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoji i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s napomenom 'Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvaraj!'

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada na području zaštite okoliša je 60 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Javni natječaj objavljen je dana 27. travnja 2016. godine.

Tekst Javnog natječaja (pdf) 

21.04.2016. - Javni poziv za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2016. godini u svrhu njegovog financiranja

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2016. godini u svrhu njegovog financiranja

Pozivaju se zainteresirane nevladine udruge da iskažu svoj interes za financiranje poslova oporavilišta za divlje životinje, podnošenjem Programa rada u 2016. godini koji mora sadržavati sve elemente navedene u PRILOGU ovoga poziva.

Rok za predaju Programa rada je trideset (30) dana od objave ovog poziva odnosno do 21. svibnja 2016. godine.

Program rada se dostavlja osobno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2016. godini u svrhu njegovog financiranja – ne otvarati!'.

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoip.hr.

Tekst Javnog poziva (pdf)

03.06.2016. - ODLUKA o odabiru oporavilišta za divlje životinje čiji se programi rada financiraju u 2016. godini (pdf)

 

01.04.2016. - Natječaj za prijavu istraživačkih projekata na Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Od 1. travnja 2016. godine otvoren je natječaj za Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena i bit će otvoren 90 dana. Početak financiranja projekata predviđen je krajem 2016. godine.

Financiraju se istraživački i razvojni projekti u trajanju od 1 do 2 godine, u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, u vrijednosti od 500.000 kuna do 2 milijuna kuna, s ukupnom financijskom omotnicom u vrijednosti od 17 milijuna kuna.

Namijenjen je znanstvenim organizacijama (visoka učilišta, javni znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost) za financiranje projekata vezanih za problematiku praćenja i ublažavanja klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali i drugih srodnih utjecaja i posljedica koje klimatske promjene imaju na poljoprivredu, šumarstvo, hidrologiju, ljudsko zdravlje, bioraznolikost, promet i sl.

Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kriterijima znanstvene kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u društvenom i/ili gospodarskom sektoru.

Ishod ovih projekata doprinijet će donošenju politika temeljem znanstvenih spoznaja. Ovime se potiče hrvatska akademska zajednica na aktivnije sudjelovanje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezanih mjera, a osobito energetske održivosti uz međusobnu suradnju različitih struka radi održivog razvoja društva.

Prijave zaprima Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) putem elektronskog sustava  http://www.hrzz.hr.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine (pdf) je usvojila Vlada Republike Hrvatske (studeni 2015. godine). Radi se o prvom u nizu planiranih programa financiranja istraživanja i razvoja u području klimatskih promjena iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica (Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine). Njime se želi uvesti dobra praksa povezivanja politike smanjivanja emisija CO2 s razvojem 'zelenih' tehnologija.

Ministarstvo je izradilo Plan te koordinira izradu i provedbu Programa u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskom zakladom za znanost i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

17.03.2016. - Javni poziv za ovlaštenje pravnih osoba za obavljanje procjene rizika u svrhu namjerenog uvođenja GMO-a u okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 28. Zakona o genetski modificiranim organizmima ('Narodne novine', broj 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14) i članka 20. Pravilnika o procjeni rizika za namjereno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš ('Narodne novine', broj 136/06) objavljuje

JAVNI POZIV
za ovlaštenje pravnih osoba za obavljanje procjene rizika u svrhu
namjernog uvođenja GMO-a u okoliš

Prijave sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili predati osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, uz naznaku 'Za javni poziv za ovlaštenje pravnih osoba za obavljanje procjene rizika u svrhu namjernog uvođenja GMO-a u okoliš'.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva.
Poziv je objavljen 17. ožujka 2016. godine.

Tekst Javnog poziva (pdf)

 

07.12.2015. - Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za izdavanje ovlaštenja za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

OBAVIJEST
o zatvaranju Javnog poziva
za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zatvara Javni poziv obrazovnim institucijama koje imaju registriranu djelatnost za obavljanje izobrazbe i/ili poduke za odrasle osoba u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom s danom 31. prosinca 2015. godine.

Tekst obavijesti

 

25.09.2015. - Poziv na podnošenje ponuda - Nabava i dostava IP (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP)

Nabava i dostava IP (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora

Tekst Poziva (pdf)

Poziv je objavljen u Narodnim novinama br. 102/15 od 25. rujna 2015. godine.

30.11.2015. - OBAVIJEST o rezultatu nadmetanja ('Narodne novine', broj 128/15)