Eko-oznake

Eko-oznake su dobrovoljni instrumenti zaštite okoliša pomoću kojih proizvođači i davatelji usluga pokazuju da poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i pružene usluge. Eko-oznake su važne u promicanju međunarodne politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.
Eko-oznake nisu namijenjene svima već samo najboljima. Mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena su tako da svega 20-30 % proizvoda na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima.  Eko-oznake ujedno su znakovi izvrsnosti budući promoviraju one koji u zaštiti okoliša rade više od prosisanog zakonskog minimuma.
Eko-oznake su prvenstveno namijenjene tržištu odnosno potrošačima (business to consumer, B2C), a manje za poslovni krug (business to business, B2B). Očekuje se da osviješteni potrošač među mnoštvom proizvoda bira one koji nose eko-oznaku. Stoga važnu ulogu u promicanju ovih eko-oznaka imaju trgovci i udruge potrošača.

Ministarstvo je nadležno za dvije eko-oznake: za nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša i za znak zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel. One spadaju u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema definiciji međunarodne norme za klasifikaciju ekoloških oznaka EN ISO 14024:2000. Tip I eko-oznake su dobrovoljne, obuhvaćaju različita okolišna mjerila kroz životni ciklus proizvoda ili usluga i što je najvažnije, imaju neovisan sustav kvalificirane procjene/verifikacije od treće strane. Samo eko-oznake Tipa I mogu biti uključene u Svjetsku mrežu eko-oznaka (Global Ecolebelling Network, GEN).
Cilj je ove Svjetske mreže promovirati relevantne eko-oznake i pomoći u njihovoj komunikaciji prema potrošačima i poslovnom sektoru na globalnoj razini.

Na tržištu su prisutne brojne eko-oznake od kojih su neke samodeklaracije i ne uključuju postupak neovisne verifikacije od treće strane te ne sagledavaju okolišna svojstva proizvoda kroz životni ciklus. Dodatni problem je da su proizvodi s eko-oznakama često skuplji od drugih. Stoga je Europska komisija izdala Priopćenje ˝Izgradnja jedinstvenog tržišta za zelene proizvode“ kako bi potaknula promjene u boljem prihvaćanju eko-proizvoda na europskom tržištu.

 

Znak zaštite okoliša - Prijatelj okoliša

Program dodjele znaka "Prijatelj okoliša" je u postupku revizije.

Program dodjele znaka provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga koji se u usporedbi sa sličnim proizvodima i uslugama odlikuju manje jegativnim utjecajem na okoliš u cjelokupnom životnom ciklusu te time pridonose učinkovitom korištenju sastavnica okoliša i visokom stupnju zaštite okoliša. Program je dio politike zaštite okoliša i održivog razvoja čiji je cilj smanjiti negativni utjecaj proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i priordne resurse.
S obzirom da se postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša temelji na neovisnoj verifikaciji od strane treće strane (ovlašteni instituti, akreditirani laboratoriji i sl.), znak spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija međunarodne norme EN ISO 14024:2000, što ga izdvaja iz sve veće skupine raznih privatnih eko-oznaka i samodeklaracija.

Kontakt: eko-oznake@mzoip.hr

Skupine proizvoda i usluga kojima se dodjeljuje znak

Certificirati je moguće proizvode koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske i samo oni proizvodi koji udovoljavaju mjerilima mogu dobiti certifikat Prijatelj okoliša.

Program dodjele znaka "Prijatelj okoliša" je u postupku revizije.


Mjerila

Mjerila su stručni i znanstveni pokazatelji učinka proizvoda i usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa temeljem kojih se pojedini proizvod razlikuje od drugih proizvoda na tržištu iz iste skupine proizvoda u smislu njegovog manjeg opterećenja na okoliš. Mjerila podliježu postupku provjere i revizije kako bi se uvažilo načelo najboljega mogućeg tehničkog rješenja, odnosno kako bi se pratio  razvoj tehnologije i eko-inovacija.
Za svaku skupinu proizvoda se definiraju mjerila koja obuhvaćaju najznačajniji okolišni otisak proizvoda tijekom životnog ciklusa koji obuhvaća sve korake od iscrpljivanja sirovine za proizvod (predproizvodnja), proizvodnju, distribuciju (uključuje pakiranje), uporabu i do kada postane otpad (oporaba/reciklaža/odlaganje).
U svim tim koracima, mjerila mogu uključivati pokazatelje zaštite okoliša vezano za emisiju u zrak, vodu i tlo, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, biološku raznolikost, upravljanje prirodnim dobrima, zaštitu ozonskog sloja, buku, upravljanje tvrtkom i druge pokazatelje potencijalnih pritisaka na okoliš.

Mjerila se donose za određeno razdoblje (najduže 5 godina). U planiranju revidiranja mjerila za postojeće skupine proizvoda ili osnivanja nove skupine proizvoda za koju će se izraditi nova mjerila, vodi se računa o sljedećim zahtjevima:

 • skupina je zastupljena u određenom obujmu u ukupnoj prodaji i trgovinama
 • u jednoj ili više faza životnog ciklusa, proizvod ima značajan utjecaj na okoliš i/ili na prirodu
 • sadrži određeni potencijal za postizanje poboljšanja stanja okoliša.

Prijedlog za utvrđivanje nove skupine proizvoda i mjerila te provjeru postojećih mjerila može izraditi samo ovlaštena stručna institucija na prijedlog Povjerenstva, a po zahtjevu Ministarstva.

Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša daje mišljenje o opravdanosti izrade mjerila i o prijedlozima mjerila, predlaže provjeru mjerila, daje stručnu ocjenu o udovoljavanju proizvoda mjerilima i predlaže ministarstvu dodjelu znaka Prijatelj okoliša.

Postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša

Postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša, način dodjele i uvjeti koji moraju biti udovoljeni za dobivanje znaka uređeni su Pravilnikom o znaku zaštite okoliša (NN 70/08 i 81/11)
Trošak postupka uključuje samo trošak izrade elaborata prema uvjetima koje dogovore podnositelj zamolbe i odabrani ovlaštenik. Nije predviđeno plaćanje članarine nositeljima znaka.

Postupak:

 • podnošenje zamolbe i elaborata Ministarstvu
 • povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša, temeljem zamolbe i elaborata donosi stručnu ocjenu o opravdanosti dodjele znaka
 • na temelju mišljenja Povjerenstva, ministar Odlukom dodjeljuje znak Prijatelj okoliša i definira rok važenja (maksimalni rok od 3 godine).

Zamolba i elaborat
Podnositelj zamolbu podnosi pisanim putem na adresu:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Zamolba mora sadržavati:

 • ime/naziv i djelatnost podnositelja zamolbe
 • sjedište i adresu podnositelja zamolbe
 • naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka Prijatelj okoliša

Uz zamolbu se prilaže elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima koji su propisani za određenu skupinu proizvoda. Elaborat izrađuje ovlaštena stručna institucija (ovlaštenik) na temelju provedenog pregleda.

Podnositelj zamolbe bira ovlaštenika koji ima ovlaštenje za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša te se dogovara s njim o postupku izrade elaborata.

Proizvodi i usluge koje imaju znak Prijatelj okoliša

Nakon isteka roka na koji je znak dodijeljen, proizvođač može podnijeti zamolbu za pokretanje novog postupka dodjele znaka.

Uvjeti uporabe znaka Prijatelj okoliša:

 • znak Prijatelj okoliša smije biti otisnut samo za proizvod za koji je znak dodijeljen, u cilju njegova promicanja i to samo u roku u kojem je odobreno korištenje znaka,
 • ne može se koristiti kao dio robne marke proizvoda,
 • na korisniku znaka je obveza da održava kakvoću proizvoda prema mjerilima dodjele.

Inspektor zaštite okoliša, u inspekcijskom nadzoru, nadzire udovoljava li proizvod kojemu je znak dodijeljen mjerilima za specifičnu skupinu proizvoda.

Dosadašnji nosioci prava korištenja znaka Prijatelj okoliša:

PROIZVOD

TVRTKA

FELINA-stelja za kućne ljubimce

Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Kutina            

INA Bioma EP 00

Maziva Zagreb d.o.o.

INA Bioma EP 2

Maziva Zagreb d.o.o.

Kutija VIP

Istragrafika d.d.

Kutija Mladina

Istragrafika d.d.

Kutija Solana Pag

Istragrafika d.d.

VIP kutija

Lana Karlovačka tiskara d.d.

Obnovljena toner kaseta

Kvart Promet d.o.o.

 

 

HOTEL

TVRTKA

Hotel Maestral

Laguna Novigrad d.d., Novigrad

Hotel Istra

Maistra d.d., Rovinj

Hotel Sol Garden Istra

Istraturist Umag d.d., Umag

Valamar Riviera Hotel&Residence

Riviera Poreč d.d., Poreč

Hotel Amfora

Sunčani Hvar d.d., Hvar

Hotel Borovnik

Hotel Borovnik d.o.o., Tisno, otok Murter

Hotel Valamar Lacroma Dubrovnik

Dubrovnik-Babin kuk d.d., Dubrovnik

Hotel Vicko

Vicko Commerce d.o.o., Starigrad Paklenica

Hotel Villa Dvor

Hotel Villa Dvor, Omiš

Villa Andrea

Šutic ugostiteljstvo d.o.o., Tučepi

 

 

KAMP

TVRTKA

Autokamp Mareda

Laguna Novigrad d.d., Novigrad

Kamp Polari

Maistra d.d., Rovinj

Kamp Park Umag

Istraturist Umag d.d., Umag

Naturist kamp Solaris

Riviera Poreč d.d., Poreč

Kamp Vira Hvar

MZ Adria obrt, Biograd na moru

 

Kontakt: eko-oznake@mzoip.hr

 

 

Znak zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

Znak zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel je službena dobrovoljna eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. 

Znak EU Ecolabel s jedne strane daje potvrdu tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša, a s druge strane daje informaciju potrošačima i trgovcima da među proizvodima i uslugama na tržištu odaberu one koji manje opterećuju okoliš, koji su zeleniji. Krajnji cilj je ove eko-oznake smanjiti negativan utjecaj potrošnje i proizvodnje na okoliš, zdravlje, klimu, na potrošnju resursa i energije te potaknuti odgovorno ponašanje prema okolišu.

Znak EU Ecolabel se dodjeljuje proizvodima i uslugama koje se isporučuju za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske zajednice, osim za medicinske proizvode (za ljudsku uporabu ili veterinu) te za bilo koju vrstu medicinske opreme te za hranu i piće. Spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema međunarodnoj normi EN ISO 14024:2000 koja podrazumijeva neovisni sustav verifikacije od treće strane.

Program dodjele EU Ecolabel je definiran Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013), u rujnu 2014. donesen je Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 110/2014) koji propisuje postupak dodjele znaka EU Ecolabel u Hrvatskoj.


SKUPINE PROIZVODA I USLUGA KOJE MOGU DOBITI ZNAK EU ECOLABEL

Europska komisija zajedno s državama članicama izrađuje mjerila za određene skupine proizvoda odnosno za one koji imaju značajan udio na tržištu, kako bi se s jednom mjerom postigao što veći učinak smanjenja otiska proizvoda i usluga. Mjerila se usvajaju Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća. Mjerila se temelje na stručnim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i do kada postane otpad). Mjerila su specifična za svaku skupinu proizvoda i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najznačajniji i na koji se može utjecati. Popis skupina proizvoda i sadržaj mjerila dostupni su na stranicama Europske komisije na službenim jezicima EU (prijevodi na hrvatski jezik su u tijeku) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Popis skupina proizvoda na hrvatskom i engleskom jeziku:

 

SKUPINE PROIZVODA I MJERILA
ZA EU ECOLABEL

PRODUCT GROUPS AND CRITERIA EU ECOLABEL

 - KOZMETIČKI PROIZVODI KOJI SE ISPIRU
 - UPIJAJUĆI HIGIJENSKI PROIZVODI
 - RINSE-OFF COSMETIC PRODUCTS
 - ABSORBENT HYGIENE PRODUCTS
 
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

 - VIŠENAMJENSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE SANITARIJA
 - DETERDŽENTI ZA PERILICE POSUĐA
 - DETERDŽENTI ZA STROJNO INDUSTRIJSKO I INSTITUCIONALNO PRANJE POSUĐA
 - DETERDŽENTI ZA RUČNO PRANJE POSUĐA
 - DETERDŽENTI ZA PRANJE RUBLJA
 - DETERDŽENTI ZA PRANJE RUBLJA U INDUSTRIJSKOM I INSTITUCIONALNOM SEKTORU
 
CLEANING UP

 - ALL-PURPOSE CLEANERS AND SANITARY CLEANERS
 - DETERGENTS FOR DISHWASHERS
 - INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL           AUTOMATIC DISHWASHER DETERGENTS
 - HAND DISHWASHING DETERGENTS
 - LAUNDRY DETERGENTS
 - INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL LAUNDRY DETERGENTS
 
ODJEĆA I TEKSTIL
  

 - TEKSTILNI PROIZVODI
 - OBUĆA
 
CLOTHING AND TEXTILES

 - TEXTILES 
 - FOOTWEAR

SAM SVOJ MAJSTOR
 

- BOJE I LAKOVI ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU
 
DO-IT-YOURSELF
 

- INDOOR AND OUTDOOR PAINTS AND VARNISHES
 
ELEKTRONIČKA OPREMA

 - OPREMA ZA SLIKOVNI PRIKAZ
 - OSOBNA RAČUNALA
 - PRIJENOSNA RAČUNALA
 - TELEVIZORI

ELECTRONIC EQUIPMENT

 - IMAGING EQUIPMENT
 - PERSONAL COMPUTERS
 - NOTEBOOK COMPUTERS
 - TELEVISIONS
 
OBLOGE

 - DRVENE PODNE OBLOGE
 - TVRDE OBLOGE
 - TEKSTILNE PODNE OBLOGE
 
COVERINGS

 - WOODEN FLOOR COVERINGS
 - HARD COVERINGS
 - TEXTILE FLOOR COVERINGS
 
NAMJEŠTAJ
 

 - DRVENI NAMJEŠTAJ
 
FURNITURE
 

 - WOODEN FURNITURE
 
VRTLARSTVO

 - SREDSTVA ZA POBOLJŠAVANJE TLA I UZGOJNI SUPSTRATI
 
GARDENING

 - GROWING MEDIA AND SOIL IMPROVERS
 
KUĆANSKI APARATI

 - IZVORI SVJETLOSTI
 - TOPLINSKE CRPKE
 - GRIJAČI U VODNIM SUSTAVIMA
 
HOUSEHOLD APPLIANCES

 
- LIGHT SOURCES
 - HEAT PUMPS
 - WATER-BASED HEATERS
 
MAZIVA

 - MAZIVA
 
LUBRICANTS

 - LUBRICANTS
 
DRUGI PREDMETI ZA KUĆANSTVO
 

 - MADRACI
 - SANITARNE ARMATURE
 - ZAHODI I PISOARI S ISPIRANJEM
 
OTHER HOUSEHOLD ITEMS

 - BED MATTRESSES
 - SANITARY TAPWARE
 - FLUSHING TOILETS & URINARS
 
PROIZVODI OD PAPIRA

 - PROIZVODI OD PRERAĐENOG PAPIRA
 - NOVINSKI PAPIR
 - TISKANI PAPIR
 - FOTOKOPIRNI I GRAFIČKI PAPIR
 - UPIJAJUĆI PAPIR
 
PAPER PRODUCTS

 - CONVERTED PAPER
 - NEWSPRINT PAPER
 - PRINTED PAPER
 - COPY AND GRAPHIC PAPER
 - TISSUE PAPER
 
SMJEŠTAJ ZA ODMOR

 - USLUGE KAMPA
 - TURISTIČKE USLUGE SMJEŠTAJA
 
HOLIDAY ACCOMMODATION

 - CAMPSITE SERVICES
 - TOURIST ACCOMODATION SERVICES

 

POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

Shema postupka dodjele EU Ecolabel u Hrvatskoj (pdf)

Postupak dodjele znaka EU Ecolabel provodi se prema Pravilniku o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 110/2014) i predviđa sljedeće korake:

 1. izrada elaborata
 2. podnošenje zahtjeva
 3. postupak po zahtjevu
 4. potpis ugovora i dobivanje potvrde
 5. naknada  

I. IZRADA ELABORATA

Proizvođač (operater) koji želi da njegov proizvod nosi znak EU Ecolabel prvo treba provjeriti u koju skupinu proizvoda spada njegov proizvod, odnosno postoje li mjerila za njegovu vrstu proizvoda.

Ako se uvidom u mjerila utvrdi da proizvod udovoljava svim propisanim mjerilima tada operater pokreće postupak izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u skladu s Prilogom II. Pravilnika.

Operater sklapa ugovor s ovlaštenikom koji će mu izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Operater sam bira ovlaštenika (pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) koji ima rješenje o izradi podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša.

Popis svih ovlaštenika (pdf)

II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Nakon što se izradi elaborat, operater podnosi elaborat zajedno sa zahtjevom Ministarstvu zaštite okoliša i traži dodjelu znaka EU Ecolabel putem obrasca koji je propisan u Pravilniku, prilog I. Materijal se dostavlja u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

III. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

Po zaprimljenu zahtjeva Ministarstvo provodi postupak provjere elaborata u roku od 30 dana. Ukoliko se utvrdi da zahtjev ili elaborat nisu potpuni operateru se odredi rok u kojem treba izvršiti nadopunu traženog. Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku (za zahtjev max. 8 dana, a za elaborat max. 60 dana), Ministarstvo će odbiti zahtjev. Kada je zahtjev prihvaćen proizvodu se dodjeljuje registracijski broj te se operateru određuje iznos jednokratne naknade prema Prilogu III. u Pravilniku.

IV. POTPISIVANJE UGOVORA I POTVRDA

Kada operater dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dokaz o uplati jednokratne naknade pokreće se postupak potpisivanja standardnog ugovora o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel između operatera i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Nakon potpisa ugovora operater dobiva odgovarajuću potvrdu i može koristiti logotip EU Ecolabel na svojim proizvodima.

V. GODIŠNJA NAKNADA

Ugovor definira visinu godišnje naknade koja je propisana Prilogom III. Pravilnika.


SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE ELABORATA

U 2016. godini se planira dodjela sredstava subvencije trgovačkim društvima za izradu elaborata za znak EU Ecolabel po prošlogodišnjem modelu kroz Fond za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost.

 

Više informacija o znaku EU Ecolabel dostupno je na službenim mrežnim stranicama Europske komisije.

Katalog proizvoda koji nose znak EU Ecolabel je namijenjen potrošačima, trgovcima i naručiteljima javne nabave.

Kontakt: eko-oznake@mzoip.hr

 

EMAS

EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja namijenjen svim pravnim osobama i fizičkim-osobama-obrtnicima, odnosno svim javnim i privatnim organizacijama koje obavljaju određenu gospodarsku ili uslužnu djelatnost s određenim utjecajem na okoliš kako bi ocijenile utjecaj svoje djelatnosti na okoliš i unaprijedile je.

Program EMAS razvila je Europska komisija kao dobrovoljni instrument zaštite okoliša čime organizacije pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša nego što je propisano zakonom i interes organizacija za registaciju u sustav EMAS te želja za poboljšanjem okolišne učinkovistosti stalno raste.

Sustav EMAS odnosno zajednička pravila, postupke i temeljne tehničke zahtjeve za uspostavu i provedbu sustava EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009 dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine 77/2014) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu sustava EMAS.

O postupku prijave i registaciji u sustav EMAS pročitajte više na stranicama Agencije za zaštitu okoliša http://emas.azo.hr/

Sva pitanja vezano za registraciju možete uputiti na emas@azo.hr

Korisni linkovi:
Stranica Europske komisije o EMAS-u: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm