Oznaka Plan 2018.
SVEUKUPNO 736.755.766,00
3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 9.530.000,00
T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE 9.530.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.530.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.530.000,00
3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA 33.397.000,00
A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA 88.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00
A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE 1.000.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 1.000.000,00
352 Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00
A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI 252.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 252.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.000,00
A784030 CA RES II - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II 300.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 300.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00
323 Rashodi za usluge 150.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000,00
A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA 8.250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.995.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 550.000,00
323 Rashodi za usluge 5.050.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 55.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00
A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA) 23.250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 23.250.000,00
323 Rashodi za usluge 23.000.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.000,00
A784048 TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA 7.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 7.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00
A784049 POSTUPAK OCJENE DOKUMENTACIJE O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA 250.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00
3401 ZAŠTITA PRIRODE 20.335.655,00
A779006 Zaštita prirode 19.376.104,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.824.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 385.000,00
323 Rashodi za usluge 920.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 539.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u jav. sek. 5.000,00
352 Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 20.000,00
381 Tekuće donacije 600.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 5.300.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći 11.512.104,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.625.000,00
323 Rashodi za usluge 1.118.375,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 8.768.729,00
A784047 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV-PODRŠKA KOORDINATORIMA PRIORITETNIH PODRUČJA DUNAVSKE STRATEGIJE 959.551,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 69.819,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.356,00
323 Rashodi za usluge 53.741,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.422,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00
Izvor: 55 Refundacije iz pomoći EU 395.635,00
Izvor: 559 Ostale refundacije iz pomoći EU 395.635,00
321 Naknade troškova zaposlenima 41.683,00
323 Rashodi za usluge 304.527,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.725,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.700,00
Izvor: 56 Fondovi EU 494.097,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 494.097,00
321 Naknade troškova zaposlenima 68.072,00
323 Rashodi za usluge 391.659,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.366,00
3402 ZAŠTITA OKOLIŠA 115.927.859,00
A576169 Provođenje postupka procjene utjecaja na okol.-SUO 700.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 700.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 100.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000,00
A576173 Suradnja na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini 4.155.083,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.995.083,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.100.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.680.083,00
381 Tekuće donacije 200.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 160.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00
A576189 Nadzor sastavnica okoliša 6.313.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.298.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 805.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
323 Rashodi za usluge 5.365.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 15.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00
A576208 Promicanje,inform. i org.događanja u zašt.okoliša 148.675,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 72.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći 76.675,00
323 Rashodi za usluge 76.675,00
A576235 Izrada i provedba dok.za poboljšanje uprav.okoliš. 3.075.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.075.000,00
323 Rashodi za usluge 825.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.235.000,00
A576247 Prip.str.ispita za ob.posl. iz podru. zašt.okoliša 70.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 70.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00
A576248 Integrirano sprječavan. i nadzor onečišćenja IPPC 15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00
A576264 Administracija i upravljanje ministarstvom 79.266.803,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 79.226.803,00
311 Plaće (Bruto) 51.490.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.900.000,00
313 Doprinosi na plaće 9.385.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.670.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 705.000,00
323 Rashodi za usluge 11.600.299,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 128.504,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.000,00
343 Ostali financijski rashodi 115.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 15.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći 25.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00
A576265 Održavanje voznog parka 1.795.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.795.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 665.000,00
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00
A784013 Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova 5.709.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.679.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
323 Rashodi za usluge 3.189.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00
422 Postrojenja i oprema 100.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU 30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
A784017 Siguran rad rizičnih postrojenja i sanacijski programi 551.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 551.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00
A784024 Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku- LIFE 2.010.500,00
Izvor: 51 Pomoći EU 2.010.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00
323 Rashodi za usluge 1.455.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 280.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00
422 Postrojenja i oprema 500
K576266 Informatizacija uprave 2.730.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.730.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
323 Rashodi za usluge 1.700.000,00
422 Postrojenja i oprema 800.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00
K576267 Opremanje zgrada 795.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 795.000,00
323 Rashodi za usluge 650.000,00
422 Postrojenja i oprema 145.000,00
K779050 GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA 1.400.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći 1.400.000,00
422 Postrojenja i oprema 1.400.000,00
K784018 Projekt izrade strategije klimatskim promjenama - PI EU 2.964.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 296.450,00
323 Rashodi za usluge 296.450,00
Izvor: 51 Pomoći EU 2.668.050,00
323 Rashodi za usluge 2.668.050,00
K784019 GEF projekt revizija nacionalnog implementacijskog plana za provedbu Stocholmske Konvencije o postojnim organskim onečišćujućim tvarima 209.805,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.125,00
323 Rashodi za usluge 3.125,00
Izvor: 52 Ostale pomoći 206.680,00
323 Rashodi za usluge 12.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.180,00
T784021 IPA 2013-FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZO U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 1.589.250,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 161.925,00
323 Rashodi za usluge 161.925,00
Izvor: 51 Pomoći EU 1.427.325,00
323 Rashodi za usluge 1.427.325,00
T784025 Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš ( PI-EU) 2.429.743,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 242.974,00
323 Rashodi za usluge 242.974,00
Izvor: 51 Pomoći EU 2.186.769,00
323 Rashodi za usluge 2.186.769,00
3405 GOSPODARENJE OTPADOM 122.387.431,00
A576183 Gospodarenje otpadom 150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 150.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00
323 Rashodi za usluge 130.000,00
K784020 Operativni program okoliš, Prioritet 1 i 3 4.474.320,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.474.320,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.474.320,00
Izvor: 56 Fondovi EU  
Izvor: 562 Kohezijski fond (CF)  
K784022 Operativni program konkurentnost i kohezija 117.763.111,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 1.693.242,00
311 Plaće (Bruto) 586.935,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.325,00
313 Doprinosi na plaće 92.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima 97.214,00
322 Rashodi za materijal i energiju 14.896,00
323 Rashodi za usluge 812.024,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.950,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.700,00
412 Nematerijalna imovina 7.500,00
422 Postrojenja i oprema 21.998,00
Izvor: 56 Fondovi EU 116.069.869,00
Izvor: 562 Kohezijski fond (CF) 47.918.612,00
311 Plaće (Bruto) 239.000,00
313 Doprinosi na plaće 113.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200
323 Rashodi za usluge 902.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.078.328,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 43.176.760,00
386 Kapitalne pomoći 1.231.503,00
412 Nematerijalna imovina 10.000,00
422 Postrojenja i oprema 41.321,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 68.151.257,00
311 Plaće (Bruto) 2.692.703,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 56.175,00
313 Doprinosi na plaće 486.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 291.449,00
322 Rashodi za materijal i energiju 75.907,00
323 Rashodi za usluge 3.810.187,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.550,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 5.000.000,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.809.611,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.300,00
386 Kapitalne pomoći 14.413.875,00
412 Nematerijalna imovina 42.500,00
422 Postrojenja i oprema 85.000,00
513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ost.finan. inst. u jav. sek. 38.000.000,00
3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA 434.479.821,00
A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA 480.164,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 480.164,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.164,00
A784043 SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV 730.572,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 730.572,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 730.572,00
A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH 25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00
K779049 PROJEKT VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE 4.000.000,00
Izvor: 55 Refundacije iz pomoći EU 4.000.000,00
Izvor: 552 Švicarski instrument 4.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000,00
K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6 362.710.781,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 59.595.481,00
311 Plaće (Bruto) 576.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 11.250,00
313 Doprinosi na plaće 103.650,00
321 Naknade troškova zaposlenima 50.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00
323 Rashodi za usluge 42.750,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 58.799.581,00
422 Postrojenja i oprema 3.000,00
Izvor: 56 Fondovi EU 303.115.300,00
Izvor: 562 Kohezijski fond (CF) 249.605.200,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 249.605.200,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 53.510.100,00
311 Plaće (Bruto) 3.264.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 63.750,00
313 Doprinosi na plaće 587.350,00
321 Naknade troškova zaposlenima 284.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju 51.000,00
323 Rashodi za usluge 242.250,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 49.000.000,00
422 Postrojenja i oprema 17.000,00
K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III 24.303.692,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 24.303.692,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 24.303.692,00
Izvor: 56 Fondovi EU  
Izvor: 562 Kohezijski fond (CF)  
K784040 CEB - OBRANA OD POPLAVA 42.000.000,00
Izvor: 82 Namjenski primici od zaduživanja kod refundacije 42.000.000,00
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 42.000.000,00
T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS 229.612,00
Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći 34.442,00
311 Plaće (Bruto) 8.825,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 675
313 Doprinosi na plaće 5.715,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.313,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.218,00
323 Rashodi za usluge 333
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 277
422 Postrojenja i oprema 13.086,00
Izvor: 55 Refundacije iz pomoći EU 195.170,00
Izvor: 559 Ostale refundacije iz pomoći EU 195.170,00
311 Plaće (Bruto) 50.009,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.825,00
313 Doprinosi na plaće 32.385,00
321 Naknade troškova zaposlenima 18.771,00
322 Rashodi za materijal i energiju 12.569,00
323 Rashodi za usluge 1.885,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.571,00
422 Postrojenja i oprema 74.155,00
3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM 698.000,00
A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE 698.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 698.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 635.000,00