Često postavljana pitanja

Kako ispuniti prateći list u slučaju kada proizvođač otpada prevozi vlastiti otpad do tvrtke koja je ovlaštena preuzeti otpad u posjed?

Proizvođač otpada da bi obavljao djelatnost prijevoza otpada mora biti upisan u Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te ishoditi odgovarajuću potvrdu o upisu u Očevidnik.
Proizvođač otpada treba ispuniti i na odgovarajući način ovjeriti DIO A, DIO B i DIO D pratećeg lista za otpad.
Tvrtka koja preuzima otpad (vidi šifre u uputama za popunjavanje Pratećeg lista Dio C) ovjerava DIO C pratećeg lista za otpad.
Po jedan primjerak ispunjenog i ovjerenog pratećeg lista zadržava proizvođač otpada i tvrtka koja je preuzela otpad od proizvođača.
Otpad  se smatra predanim kad je završio istovar kod tvrtke koja otpad preuzima.


Kako ispuniti prateći list u slučaju kada proizvođač/posjednik otpada izvozi otpad izvan teritorija Republike Hrvatske?

U slučaju izvoza otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, proizvođač/posjednik otpada dužan je upisati se u Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode ili u slučaju prekograničnog prometa otpada koji podliježe notifikacijskom postupku ishoditi odgovarajuće pisano odobrenje Ministarstva.
U slučaju da proizvođač otpada izvozi otpad izvan teritorija Republike Hrvatske proizvođač otpada nije dužan ispunjavati prateći list za otpad već odgovarajuću dokumentaciju sukladno Uredbi (EZ-a) br. 1013/2006.
Dodatne informacije o prekograničnom prometu otpadom možete pronaći na našim internetskim stranicama na linku: http://www.azo.hr/PrekogranicniPrometOtpada

Kako voditi ONTO u slučaju kada tvrtka koja se smatra, u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, proizvođačem proizvoda, i preuzima otpad sukladno propisu koji uređuje PKO (primjerice otpadnu zauljenu ambalažu, baterije, gume…)?

Prodavatelj proizvoda, uređaja ili opreme, koji ispunjava obvezu iz članka 42. stavka 7. točke 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na prodajnom mjestu, za otpad i obvezu određenu posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, ne mora voditi ONTO jer djelatnost sakupljanja otpada na toj lokaciji obavlja, sukladno članku 103. stavku 3. istog Zakona, osoba koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpada, s kojom prodavatelj proizvoda mora sklopiti odgovarajući ugovor.


Je li određen ili dozvoljen prijelazni period u kojemu će se i dalje moći koristiti stari obrasci PL-NO i PL-OO i gdje je dostupan novi obrazac pratećeg lista?

Sukladno članku 37. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14) stupio je na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama odnosno 21. veljače 2014., što znači da ne postoji prijelazni period u kojem je moguće koristiti verzije pratećih listova iz starog Pravilnika.
Sadržaj i izgled obrasca pratećeg lista (Obrazac PL-O) propisan je Dodatkom XIII. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14).
Elektronički (xls) obrazac pratećeg lista koji se može ispunjavati te printati u potrebnom broju primjeraka, dostupan je na stranicama Agencije za zaštitu okolišahttp://www.azo.hr/Otpad01.
Tiskana verzija obrasca pratećeg lista može se kupiti i u prodavaonicama Narodnih novina.

U koliko se primjeraka mora popunjavati Obrazac PL-O?

Obzirom da odgovornost proizvođača/posjednika za predani otpad prestaje nakon što osoba kojoj je otpad predan na propisani način ispuni i ovjeri prateći list ili dokument o prometu, broj primjeraka pratećeg lista za otpad za pojedinu pošiljku ovisiti će o broju sudionika u transferu otpada (2 ili 3 primjerka).

Je li proizvođač otpada dužan izraditi dva ista primjerka Pratećeg lista od kojih jedan primjerak zadržava proizvođač a jedan sakupljač, odnosno prijevoznik?

Člankom 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada, a očevidnik se sastoji od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.
Osoba koja unosi podatke u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela.
Znači, svaki sudionik u gospodarenju otpadom dužan je voditi svoj ONTO i svaki sudionik mora posjedovati svoj primjerak pratećeg lista.

Kako popuniti DIO A obrasca pratećeg lista za otpad u slučaju da se količina otpada koja se važe na lokaciji proizvođača/posjednika otpada ne podudara sa količinom otpada izvaganoj na lokaciji sakupljača?

Prema uputama za popunjavanje pratećeg lista za otpad DIO A i DIO B ispunjava tvrtka koja predaje otpad osim u slučaju kada se radi o komunalnom otpadu. Nadalje, članak 45. stavak 5. jasno propisuje odgovornost osobe koja vodi ONTO. Dakle, tvrtka koja predaje otpad dužna je ispuniti u DIJELU A podatke o količinama koje predaje. Polje Napomena predviđeno je za eventualne korekcije podataka pratećeg lista i mora biti na odgovarajući način potpisano i ovjereno.

Napomena – upisuju se informacije koje se smatraju relevantnima za pošiljku otpada ili korekcije određenih podataka npr. ispravak i sl.


Vezano uz Redni broj pratećeg lista za otpad, kako je predviđeno „numeriranje“ obrazaca u slučaju kada postoji nekoliko gradilišta, odnosno osoba, koje u određenom trenutku, predaju otpad, nakon čega prateći list dostavljaju u upravu tvrtke kod osobe koja vodi ONTO obrasce?

Pripadajuće upute definiraju da svaki prateći list mora biti numeriran ispunjavanjem polja Broj Pratećeg lista upisivanjem OIB-a, broja organizacijske jedinice i numeričkom brojčanom oznakom počevši od broja 1. u tekućoj godini. (primjer: OIB_br. org. jedinice_numerička brojčana oznaka). U navedenom slučaju određeno gradilište se smatra organizacijskom jedinicom.


Kako osigurati da posjednik koji predaje otpad dobije ovjeren primjerak pratećeg lista za otpad u trenutku predaje otpada (obzirom da tada prestaje njegova odgovornost) ?

Osoba koja preuzima otpad potvrđuje preuzimanje otpada i time preuzimanje odgovornosti za taj otpad, stavljanjem otiska službenog pečata na prateći list. Slučajevi predaje/preuzimanja otpada (posjed i vlasništvo) mogu biti sljedeći:

  • proizvođač sam vozi otpad osobi koja će ga preuzeti – otpad je predan po obavljenom istovaru kod osobe koja preuzima otpad,
  • proizvođač angažira prijevoznika da preveze otpad do osobe koja ga preuzima – otpad je predan po obavljenom istovaru kod osobe koja preuzima otpad,
  • osoba koja preuzima otpad  preuzima otpad kod proizvođača otpada – otpad je predan po obavljenom utovaru kod proizvođača otpada,
  • osoba koja preuzima otpad angažira prijevoznika da preveze otpad – otpad je predan po obavljenom utovaru kod proizvođača otpada.

U slučaju potrebe može se izraditi i više od dva odnosno tri obvezna primjerka pratećeg lista.


Što je potrebno upisati u ONTO obrazac u dijelu PODACI O OTPADUŠIFRA?

Potrebno je, iz Dodatka XII. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14) iz Upute za popunjavanje očevidnika o nastanku i tijeku otpada, upisati odgovarajuću šifru:

Šifra: 1. Proizvođač otpada, 2. Posredovanje, 3. Prijevoz, 4. Trgovanje, 5. Skupljanje otpada u reciklažnom dvorištu, 6. Energetske oporaba određenog otpada, 7. Sakupljanje, 8. Interventno sakupljanje, 9. Oporaba, 10. Zbrinjavanje, 11. Druga obrada


Što se upisuje u trenutku izlaza otpada u polje NAČIN obrasca ONTO ako je tvrtka proizvođač otpada i predaje otpad tvrtci ovlaštenoj da preuzme otpad u posjed?

U polje NAČIN u slučaju predaje otpada tvrtci koja je ovlaštena preuzeti otpad u posjed upisuje se:I-Broj Pratećeg lista – u slučaju da je otpad predan drugoj osobi ili IZ-Podatak – u slučaju predaje otpada izvan Republike Hrvatske za otpad koji podliježe notifikacijskom postupku upisuje se notifikacijski broj/broj pošiljke sukladno odgovarajućem Dokumentu o prometu, a u slučaju otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku upisuje se naziv postrojenja i datum zaprimanja otpada u postrojenju sukladno podacima iz točke 14. obrasca iz Priloga VII. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.
Oznake koje se upisuju u polje NAČIN i za slučaj izlaza i za slučaj ulaza otpada definirane su u uputama za popunjavanje ONTO obrasca.

Koji su troškovi rada sa e-onto aplikacijom i koji je postupak za dobiti tu aplikaciju?

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) članku 137. elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) sastavni je dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom koji vodi Agencija za zaštitu okoliša.
Specifikacije informatičkog rješenja rada e-ONTO aplikacije koordinirati će IT sektor Agencije u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode.

Detaljnije informacije vezano za izradu e-ONTO aplikacije biti ćemo u mogućnosti osigurati nakon završetka uspostave aplikacije.

Koji su sve očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom? Kako se u njih prijaviti i tko ih vodi?

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, članak 109.), propisano je da očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom jesu: očevidnik prijevoznika otpada, očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnik trgovaca otpadom, očevidnik reciklažnih dvorišta, očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad i očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada.
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom za vođenje Očevidnika i izdavanje potvrde o upisu u navedene Očevidnike nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Zahtjev za upis u Očevidnike podnosi se na obrascima propisanima Dodatkom VIII (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/430579.pdfPravilnika o gospodarenju otpadom (NN23/14a dostupni su i na mrežnoj stranici ministarstva.

Postoje li ograničenja/zahtjevi vezano za skladištenje vlastitog proizvodnog otpada?

Proizvođač otpada smije skladištiti vlastiti proizvodni otpad do jedne godine od njegova nastanka (članak 47. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)).
Pravna ili fizička osoba – obrtnik može privremeno skladištiti vlastiti proizvodni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 200 kg opasnog otpada ako je upisana u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad (članak 114. Zakona).
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom za vođenje Očevidnika i izdavanje potvrde o upisu u Očevidnik nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Zahtjev za upis u Očevidnike podnosi se na obrascima propisanima Dodatkom VIII (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/430579.pdfPravilnika o gospodarenju otpadom (NN23/14).

Koje podatke treba voditi trgovac otpadom i koliko transakcija u jednom danu može trgovac otpadom isplatiti ?

Sukladno članku 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN23/14) trgovac koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo dužan je u elektroničkom obliku voditi evidenciju o otkupu otpada na malo, a koja mora sadržavati sljedeće: broj osobne iskaznice, OIB, datum otkupa, iznos isplaćen prodavatelju za preuzeti otpad po pojedinoj transakciji.
Više informacija o vođenju evidencije o trgovanju na malo kao i prijedlog formata za dostavu podataka Agenciju dostupno je na: http://www.azo.hr/UputeZaTrgovce.
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (
NN23/14) ne propisuje ograničenja broja transakcija u jednom danu već je propisano da trgovac otpadom može građaninu isplatiti najviše do 100,00 kuna u gotovini po jednoj transakciji.


Radi li se o izvozu otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, ako otpad odlazi u članicu EU, npr., ako otpad ide iz Republike Hrvatske u Austriju?

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisano je da se na prekogranični promet otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske i kroz Republiku Hrvatsku primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada.
Sukladno članku 121. Zakona o održivom gospodarenju otpadom tvrtka je da bi izvozila otpad izvan Republike Hrvatske, u slučaju da je riječ o otpadu koji ne podliježe notifikacijskom postupku prema Uredbi (EZ-a) br. 1013/2006, dužna upisati se u Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku pri Ministarstvu.

Dodatne informacije o prekograničnom prometu otpadom možete pronaći na našim internetskim stranicama na linku: http://www.azo.hr/PREKOGRANICNIPROMETOTPADA


Može li reciklažno dvorište preuzimati otpad od posjednika pravnih subjekata?

Sukladno članku 35. stavku 8. Zakona reciklažno dvorište može preuzimati i otpad od posjednika pravnih subjekata uz prateći list, no troškove gospodarenja ne smiju snositi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada područja za koje je nadležno to reciklažno dvorište.