Nadzor zaštite voda

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedba koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; priprema i izrađuje godišnji i periodički plan rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za Savu
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (podsliv Save), Koprivničko-križevačke (podsliv Save) i Vukovarsko-srijemske (podsliv Save) županije
Voditeljica Odjela: Đurđica Butina
Tel: 01/ 3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Dunav, Dravu i Muru
Za područje Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske (podsliv Drave), Koprivničko-križevačke (podsliv Drave) i Vukovarsko-srijemske (podsliv Dunava) županije
Voditelj Odjela: Stjepan Vargek
Tel: 033/800-117
Faks: 033/800-117

Odjel za slivove južnog Jadrana
Za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Voditeljica odjela: Slavica Čikotić
Tel: 01/ 3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove sjevernog Jadrana
Za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Voditelj Odjela: Dženan Avdić
Tel: 051/354-267
Faks: 051/354-267