Otpad

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Sektor za održivo gospodarenje otpadom obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz područja gospodarenja otpadom, poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rješenja i potvrda za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Ministarstva te poslove prekograničnog prometa otpadom.

ANAMARIJA MATAK
Pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
Ivan Hus, tajnik - stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mzoe.hr   

Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr  

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.puo@mzoe.hr  

 

 

Otpad

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Tim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješava o zahtjevima za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade neopasnog otpada, vodi očevidnike iz područja gospodarenja otpadom, izdaje odobrenja za prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku, sudjeluje u izradi podloga za zakonske i podzakonske akte, izrađuje izvješća, obavlja upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o održivom gospodarenju otpadom i njegovih podzakonskih propisa te obavlja i druge administrativne i stručne poslove iz područja gospodarenja otpadom.

Osnovni cilj ministarstva u ovom području je odgovornim gospodarenjem otpadom očuvati okoliš i ljudsko zdravlje.

Održivo gospodarenje otpadom

Načela gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

 1. "načelo onečišćivač plaća" – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad
 2. "načelo blizine" – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš
 3. "načelo samodostatnosti" – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada
 4. "načelo sljedivosti" – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu

Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom.

Red prvenstva gospodarenja otpadom

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. priprema za ponovnu uporabu
 3. recikliranje
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
 5. zbrinjavanje otpada

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Način gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom se provodi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 1. rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti
 2. pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 3. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 4. nastajanje eksplozije ili požara

Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije.

Ponovna uporaba

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prednost pred ostalim postupcima ima sprječavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Ponovna uporaba predstavlja mjeru sprječavanja nastanka otpada, a odnosi se na postupke kojima se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili njihovih dijelova, koji još nisu ušli u tokove otpada, u istu svrhu za koju su izvorno napravljeni.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine ('Narodne novine', br. 3/17) predviđa uspostavu centara za ponovnu uporabu, kao mjeru sprječavanja nastanka otpada kojom se potiče razmjena i ponovna uporaba isluženih predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još se uvijek mogu koristiti. Ponovna uporaba ujedno ima pozitivne učinke na okoliš, štedi sirovine i energiju te je radno intenzivna, čime se potiče otvaranje novih radnih mjesta.

Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu predstavljaju subjekte čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i slično.

Centri za ponovnu uporabu mogu, pod propisanim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržište kao proizvod.

Smjernice za uspostavu sustava ponovne uporabe u Republici Hrvatskoj, koje je izradio Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti iz Torina, napravljene su s ciljem promocije, edukacije i razvoja sustava ponovne uporabe, a uključuju savjete i modele za uspostavu centara za ponovnu uporabu na području Republike Hrvatske.

Pozivamo sve zainteresirane koji imaju projektne prijedloge vezano uz ponovnu uporabu da se jave na e-mail adresu: ponovnauporaba@mzoe.hr

Smjernice za ponovnu uporabu u Republici Hrvatskoj (pdf)

 

Odvajanje otpada

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Republika Hrvatska obvezala se putem nadležnih tijela osigurati odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike i stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, otpadnog tekstila i obuće i medicinskog otpada do 1. siječnja 2015.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području izvršiti obavezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

 1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području,
 2. postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini,
 3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i
 4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Izvadak iz čl. 35. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17).

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad propisan Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. O lokacijama reciklažnih dvorišta raspitajte se kod davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ili jedinice lokalne samouprave.

Korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosi razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.

 

Postupanje s otpadom

Komunalni otpad

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira komunalni otpad kao otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada dužna je osigurati jedinica lokalne samouprave.

U 2014. godini ukupno je proizvedeno 1.637.371 t komunalnog otpada. Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila je 382 kg, odnosno dnevna količina 1,04 kg proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku. Udio miješanog komunalnog otpada u sakupljenom otpadu činio je 76%.

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska preuzela je određena ograničenja o odlaganju otpada.

Kako bi pridonijeli poboljšanju stanja okoliša i ispunili zadane ciljeve važno je osigurati odvojeno sakupljanje otpada čime bi se smanjila količina otpada predviđena za odlaganje, a istovremeno iskoristila vrijedna svojstva odvojeno sakupljenog otpada.

Što s glomaznim otpadom? (pdf)

 

Ambalažni otpad

OTPADNA AMBALAŽA

Postupanje s otpadnom ambalažom propisano je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15, 78/16).

 • AMBALAŽA je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača.  

 • JEDNOKRATNA AMBALAŽA je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu.

 • POVRATNA (višekratna) AMBALAŽA je ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu. Povrat i višekratnu uporabu ove ambalaže osigurava proizvođač ili prodavatelj sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.

 • OTPADNA AMBALAŽA je ambalaža koja nastaje nakon odvajanja proizvoda od ambalaže u koju je proizvod bio pakiran a koju posjednik odbacuje ili predaje kao otpad.
   

SUSTAV POVRATNE NAKNADE

OTPADNA AMBALAŽA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE je staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade.

Pravo potrošača na naknadu prilikom
vraćanja ambalaže od pića u trgovine i reciklažna dvorišta

Potrošač (kupac) ima pravo na naknadu u iznosu od 0,50 kn za svaku jedinicu ambalaže za piće (PET bocu, staklenu bocu i Al-Fe limenku) koja je u sustavu povratne naknade, a koju je vratio u trgovinu ili predao u reciklažno dvorište. Ambalaža koju potrošač vraća u trgovinu ili predaje u reciklažno dvorište mora biti ispražnjena od sadržaja, ne smije biti zgnječena ili uništena, a bar-kod i oznaka sustava povratne naknade moraju biti jasno vidljivi i čitljivi. Za ambalažu koja ne odgovara navedenim uvjetima, kao ni za povratnu ambalažu, potrošač nema pravo na spomenutu naknadu.

Obveze prodavatelja (trgovina) i reciklažnih dvorišta
prilikom preuzimanja ambalaže od pića od potrošača

Prodavatelj (trgovina) koji prodaje pića a čiji je prodajni prostor veći od 200 četvornih metara te osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, obvezni su tijekom cijelog radnog vremena preuzimati  od potrošača ambalažu od pića te su dužni:

 • jasno i vidljivo označiti mjesto preuzimanja ambalaže od pića te informirati potrošača o načinu preuzimanja iste (ručno ili putem aparata za preuzimanje ambalaže),
 • omogućiti prihvat ambalaže i isplatiti naknadu potrošaču za predanu ambalažu.

Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko i koji u svojoj ponudi ima pića, obvezan je omogućiti preuzimanje ambalaže od pića od svojih kupaca (kafića, restorana, hotela i sl.).

NAPOMENA: Prodavatelj (trgovina) čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara nije obvezan, ali može od potrošača preuzimati ambalažu od pića samostalno unutar vlastitog prodajnog prostora ili u suradnji sa sakupljačem izvan vlastitog prodajnog prostora. 

OSTALA OTPADNA AMBALAŽA KOJA JE NEOPASNI OTPAD

Fizičke osobe (građani) dužne su ambalažu koja je neopasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju prema vrsti materijala (staklo, papir i karton, plastika, drvo, metal) odlagati u odgovarajući spremnik komunalne tvrtke ili predati u reciklažno dvorište, a mogu je  predati i prodavatelju prilikom kupnje proizvoda ili predati sakupljaču otpadne ambalaže.

Registrirane osobe (tvrtke, obrti, ustanove, organizacije i dr.) također su dužne ambalažu koja je neopasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju prema vrsti materijala predati sakupljaču otpadne ambalaže.

OTPADNA AMBALAŽA KOJA JE OPASNI OTPAD

Otpadna ambalaža koja je opasni otpad je otpadna ambalaža u kojoj je proizvod koji sadrži opasne tvari ili su u takvoj ambalaži ostaci tih tvari (npr. ambalaža od boja, lakova, razrjeđivača, sredstava za čišćenje, sredstava za zaštitu bilja i sl.).

Fizičke osobe (građani) dužne su ambalažu koja je opasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju odvojeno predati u reciklažno dvorište ili prodavatelju (u trgovinu) proizvoda od kojih je nastala ova otpadna ambalaža ili sakupljaču otpadne ambalaže.

Registrirane osobe (tvrtke, obrti, ustanove, organizacije i dr.) dužne su ambalažu koja je opasni otpad predati sakupljaču otpadne ambalaže.

Obveze prodavatelja (trgovina) prilikom preuzimanja 
otpadne ambalaže koja je opasni otpad

Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad od fizičkih osoba.

Prodavatelj je obvezan postaviti spremnik za sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad i na vidnom mjestu, na ulazu za potrošače u trgovinu, informirati potrošače o mogućnosti predaje odnosno obvezi preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad u njegovom prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog vremena prodajnog mjesta.

Više informacija o sustavu gospodarenja otpadnom ambalažom možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Posebne kategorije otpada

Posebnom kategorijom otpada smatra se biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida te otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

Posebnom kategorijom otpada smatra se i:

 1. određeni otpad za kojeg, temeljem analize postojećeg stanja o gospodarenju tim otpadom, ministar odlukom utvrdi da je radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 6., 7. i 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim otpadom,
 2. određeni otpad za kojeg je propisom Europske unije uređen način gospodarenja

Dodatne informacije o organiziranim sustavima skupljanja različitih posebnih kategorija otpada možete pronaći u sljedećim dokumentima: električni i elektronički otpad; otpadne baterije i akumulatori; otpadna vozila; otpadne gume; otpad koji sadrži azbest; građevni otpad; otpadni tekstil i obuća; otpadni lijekovi i medicinski otpad.

Propise o posebnim kategorijama otpada možete pronaći ovdje.

Izvješća o posebnim kategorijama otpada možete pročitati na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Što s otpadom?

Otpad je, prema vrsti, moguće odbaciti u spremnike za odvojeno sakupljanje otpada.

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad propisan Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. O lokacijama reciklažnih dvorišta raspitajte se kod davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ili jedinice lokalne samouprave.

Moguće je organizirati akcije prikupljanja određenog otpada na način propisan člankom 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13).

Otpad je moguće predati putem organiziranih sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada (ambalažni otpad, električni i elektronički otpad; otpadne baterije i akumulatori; otpadna vozila; otpadne gume; otoad koji sadrži azbest, građevni otpad; otpadni tekstil i obuća; otpadni lijekovi i medicinski otpad).

Propise o posebnim kategorijama otpada možete pronaći ovdje.

Što s glomaznim otpadom?

Baza podataka o izdanim dozvolama i potvrdama za gospodarenje otpadom dostupna je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu pretragom Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.

Dozvole i odobrenja

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13, 73/17), pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 117/17):

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

 

Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno čl. 93. Zakona

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

08.03.2019. - SABIRAČ d.o.o., Šibenik

24.01.2019. - CIAL d.o.o, Sisak, na lokaciji u Sisku

23.01.2019. – METIS d.d., Kukuljanovo, na lokaciji Kukuljanovo

15.01.2019. - Obrt TEHNOMOBIL, Metković, na lokaciji u Splitu

15.01.2019. - Obrt TEHNOMOBIL, Metković, na lokaciji u Metkoviću

24.12.2018. – REMONDIS Medison d.o.o., Draganić, na lokaciji u Sisku

16.10.2018. - STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Gornjoj Gračenici 

05.10.2018. - GAJETA d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Šibeniku

 24.09.2018. - CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, na lokaciji u Kaštel Sućurcu

 

Prekogranični promet otpada

Prekogranični promet otpada reguliran je Uredbom (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.) te odredbama članaka 118-136. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i NN 73/17). Osnovne definicije iz Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 koje nisu obuhvaćene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom niti objašnjene u daljnjem tekstu nalaze se ovdje.

Sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, otpad u prekograničnom prometu otpada kategorizira se kao otpad sa Zelenog popisa (Prilozi III, IIIA i IIIB) ili otpad sa Žutog popisa (Prilozi IV i IVA). Konsolidirani Zeleni i Žuti popis otpada te kriteriji klasifikacije otpada sa Zelenog popisa navedeni su u Dodatku II. Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15).

NAPOMENA: Otpad koji nije popisan niti u jednom od Priloga III, IIIA, IIIB, IV i IVA Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, nepopisane mješavine otpada kao i miješani komunalni otpad smatraju se otpadom sa Žutog popisa!

U slučaju prekograničnog prometa otpada unutar EU, otpad sa Žutog popisa podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja (notifikacijski postupak) bez obzira je li u drugu državu upućen na oporabu ili zbrinjavanje dok otpad sa Zelenog popisa upućen u drugu državu na oporabu ne podliježe notifikacijskom postupku već podliježe zahtjevima iz članka 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

NAPOMENA: Sav otpad upućen u drugu državu na zbrinjavanje (postupci D1-D15) podliježe notifikacijskom postupku!

U slučaju prekograničnog prometa otpada između država članica EU i drugih država postupa se sukladno sljedećoj tablici.

Izvoz otpada sa Zelenog popisa otpada u države na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada mora se odvijati u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada. U slučaju da država odredišta nije popisana u navedenoj Uredbi (EZ-a), izvoz podliježe notifikacijskom postupku.

Prekogranični promet otpada izričito namijenjenog laboratorijskoj analizi

radi procjene bilo njegovih fizikalnih ili kemijskih svojstava ili za utvrđivanje koliko je pogodan za postupke oporabe ili zbrinjavanja ne podliježe notifikacijskom postupku, ako ukupna količina takvog otpada ne prelazi 25 kg, a odvija se u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

Prekogranični promet otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku

Sukladno članku 121. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja isporuke otpada sa Zelenog popisa na oporabu u Republiku Hrvatsku ili iz Republike Hrvatske, dužna je upisati se u:

 1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
 2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku,

koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (dalje: Ministarstvo).

Zahtjevi za upis u navedene očevidnike mogu se naći ovdje. Upute za popunjavanje obrazaca zahtjeva i načinu dostave dokumentacije u Ministarstvo nalaze se u obrascima.

NAPOMENA: Obveza upisa u očevidnike postoji neovisno o tome hoće li osoba obavljati prekogranični promet otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku unutar EU ili s državama koje nisu članice EU!

Prekogranični promet otpada za Zelenog popisa mora se odvijati u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006. Također, sukladno članku 122. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu inspekcijskog nadzora, osoba koja obavlja isporuku otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku (uvoz) ili isporuku iz Republike Hrvatske (izvoz), dužna je inspekciji zaštite okoliša dostaviti informacije o pošiljci takvog otpada tri radna dana prije planiranog slanja pošiljke. Kako bi se najava pošiljke smatrala urednom potrebno je dostaviti podatke iz polja 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 9. Priloga VII Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 i to elektroničkom poštom ili putem faksa na dolje navedeni kontakt. U svrhu ispunjenja navedene zakonske obveze, dostava podataka putem faksa smatra se dostavom u pisanom obliku.

Kontakt za potrebe obavješćivanja:
Faks: 01/ 3717-212
E-pošta: najava.posiljke@mzoe.hr

Korisno:

 

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

Notifikacijski postupak započinje kada podnositelj obavijesti nadležnom tijelu države polazišta podnese pisanu obavijest (notifikaciju) o namjeravanoj isporuci otpada, odnosno zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za pitanja prekograničnog prometa otpada je Ministarstvo.

Sukladno članku 2. točki 15. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

 1. izvorni proizvođač, ili
 2. ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke, ili
 3. ovlašteni sakupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti, ili
 4. registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
 5. registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
 6. ako su sve osobe iz 1., 2., 3., 4. i 5., nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

Obavijest se daje na numeriranim obrascima iz Priloga IA (notifikacija) i IB (dokument o prometu) Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 koje je izdalo nadležno tijelo države polazišta, a kojima se prilažu propisani prilozi. Popis priloga iz članka 124. Zakona o održivom gospodarenju otpadom u slučaju kada je Republika Hrvatska država polazišta kao i uputa o načinu dostavljanja obavijesti ovom Ministarstvu nalaze se ovdje.

Numerirane obrasce iz Priloga IA i IB Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti u Republici Hrvatskoj treba zatražiti putem poruke elektroničke pošte na jednu od sljedećih adresa:

okolis.otpad@mzoe.hr ili
gordana.vesligaj@mzoe.hr ili
sandra.subasic@mzoe.hr

U zahtjevu za izdavanje numeriranog obrasca potrebno je navesti ključni broj otpada, okvirnu količinu otpada i državu u koju se otpad šalje.

Ogledni primjeri dokumenata iz priloga notifikaciji (oblik dokumenata nije zakonski obvezujuć):

Kontakt za potrebe obavješćivanja:
Faks: 01/ 3717-212
Najava notificirane pošiljke: notification@mzoe.hr  
Dostava ovjerenih dokumenata o prometu: movement@mzoe.hr

 

Korisni linkovi

 

Obrasci i upute

Obrasci - dozvola

Obrasci - očevidnici

Obrasci s uputama - opći

Obrasci - prekogranični promet otpada

Upute - očevidnici

Upute - prekogranični promet otpadom

 

Očevidnici

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike:

Zahtjevi za upis u očevidnike

Upute za upis u očevidnike

Pretraga Očevidnika moguća je na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u sklopu Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.

 

Propisi i međunarodni ugovori

Propisi

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06, 109/12

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  Narodne novine 6/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14

 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14

 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  Narodne novine 40/15

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15

 • Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16, 116/17

  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15, 102/18

 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15, 103/18

  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
  Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 20/16

 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16

 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupenjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama ('Narodne novine', br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
  Narodne novine 3/17

  Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)

  Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

  Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  Narodne novine 50/17

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 117/17

  Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

  Napomena: na snazi je samo članak 35. ovog Pravilnika u dijelu kojim se ostavljaju na snazi odredbe članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 23/07 i 111/07)

  Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/07, 111/07

  Napomena: na snazi je samo članak 18. stavak 2., 3. i 4. i Dodatak V ovog Pravilnika

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
  Narodne novine 22/19


Akti Europske unije


Međunarodni ugovor

 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
  (Basel, 1992.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/94.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.

 

Izobrazba o gospodarenju otpadom

OBAVIJEST

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će izdati potvrde svim polaznicima koji su završili Program izobrazbe o gospodarenju otpadom do stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 20/2016).

Svi Programi izobrazbe o gospodarenju otpadom započeti prije stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 20/2016) završavaju se sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 77/2015).

Strategije, planovi i programi

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
  Narodne novine 3/17

Program izobrazno-informativnih aktivnosti aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Operativni program 'Zaštita okoliša'

Operativni program "Zaštita okoliša" je programski dokument za apsorpciju EU sredstava dodijeljenih Hrvatskoj za provedbu kohezijske politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša i obuhvaća sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013.

Operativni program "Zaštita okoliša" su-financira se sredstvima Kohezijskog fonda u ukupnom iznosu od 281.099.011 eura.

Glavni cilj Operativnog programa "Zaštita okoliša" je razvijanje infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda te zaštite vodnih resursa, u cilju uravnoteženog i održivog razvoja Hrvatske.

Operativni program "Zaštita okoliša" odnosi se na sljedeća prioritetna područja:

 1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
 3. Tehnička pomoć

Upravljačko tijelo Operativnog programa "Zaštita okoliša" je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Posrednička tijela u okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša" su:

 • Ministarstvo poljoprivrede - Posredničko tijelo razine 1
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Posredničko tijelo razine 2
 • Hrvatske vode - Posredničko tijelo razine 2
 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Posredničko tijelo razine 2

U sklopu nadležnosti Upravljačkog tijela Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 1.

GOSPODARENJE OTPADOM
Prioritetna os 1- Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom u RH

Za prioritetnu os 1 odobrena su sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 73,94 milijuna €.

Mjera 1.1 - Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini
Projekti financirani u sklopu Mjere 1.1:

 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (Primorsko-goranska županija)
Ukupna procijenjena vrijednost projekta u ovoj fazi: 36,49 milijuna €
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 25,89 milijuna €
Izvori sufinanciranja: EU sredstva 70,95%, FZOEU 5,42%,
PGŽ, Grad Rijeka i Ekoplus 23,63%
Korisnik: županijska komunalna tvrtka Ekoplus d.o.o. Rijeka  

Projekt se sastoji od izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, odlagališnih ploha, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažnog dvorišta, električne i telekomunikacijske mreže, upravne zgrade, protupožarnog puta, sustava za sakupljanje procjedne vode, uređaja za obradu odlagališnog plina, te nabave različite opreme (kompaktor, utovarivač, buldožer, viljuškar, kamioni s prikolicama).
Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina je u tijeku, a otvaranje centra planira se u prvoj polovici 2015. godine.

Cilj projekta je uvođenje održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.
Više informacija o projektu molimo potražiti na www.mariscina.eu

 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (Istarska županija)
Ukupna procijenjena vrijednost projekta u ovoj fazi: 35,07 milijuna €
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 25,05 milijuna €
Izvori sufinanciranja: EU sredstva 71,42%, FZOEU 5,30%, Istarska županija 23,28%
Korisnik: županijska komunalna tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula  

Projekt se sastoji od izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, odlagališnih ploha, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažnog dvorišta, upravne zgrade, centra za prijevoz i održavanje, sustava za sakupljanje procjedne vode i sustava otplinjavanja, uređaja za obradu odlagališnog plina, te nabave različite opreme (kompaktor, utovarivač, buldožer, viljuškar, kamioni s prikolicama).

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun je u tijeku, a otvaranje centra planira se sredinom 2015. godine.

Cilj projekta je uvođenje održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.
Više o projektu možete pročitati na www.kastijun.hr

Mjera 1.2 - Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)
Projekti financirani u sklopu mjere 1.2:

 • Priprema dokumentacije za sanaciju visokoonečišćene lokacije crna točka Sovjak u Općini Viškovo

Cilj ovog projekta tehničke pomoći je priprema projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU (projektna aplikacija sa studijom izvedivosti i analizom troškova i koristi), te natječajne dokumentacije za radove i nadzor radova sanacije.
Vrijednost potpisanog ugovora je 538.000 , od čega EU sredstva iznose 457.300 € (85%), a nacionalno sufinanciranje u iznosu od 80.700 € (15%) osigurava FZOEU.

 • Sanacija odlagališta Filipovica u Gradu Osijeku
Ukupna vrijednost:  9,37 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 7,96 milijuna kn
Izvor sufinanciranja:

EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%

Korisnik: Grad Osijek  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica na području Grada Osijeka.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizacija negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene.

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda, izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza.

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od svibnja 2014. do listopada 2016. 

 • Sanacija odlagališta Stara ciglana u Općini Semeljci
Ukupna vrijednost:  2,89 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 2,46 milijuna kn
Izvor sufinanciranja:  EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%
Korisnik: Općina Semeljci  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Stara ciglana u Općini Semeljci.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizacija negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene. 

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izvedbu pristupa s lokalne ceste, izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda,  izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza. 

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od lipnja 2014. do siječnja 2016. 

 • Sanacija odlagališta Trebež u Gradu Samoboru
Ukupna vrijednost:  95,68 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 81,33 milijuna kn
Izvor sufinanciranja: EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%
Korisnik: Grad Samobor  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Trebež na području Grada Samobora.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš što uključuje zaštitu vodocrpilišta Strmec, smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizaciju negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene.

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izvedbu pristupa s lokalne ceste, izvedbu vodonepropusne dijafragme oko odlagališta i crpnog sustava za vode i izgradnju lagune za procjedne vode, izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda, izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza.

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od listopada 2014. do prosinca 2016.

Više informacija o projektima iz područja upravljanja vodama dostupno je na web-stranici Operativnog programa "Zaštita okoliša" www.opzo.hr, a više o Kohezijskom i Strukturnim fondovima može se pronaći na web-stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

Zatvaranje odlagališta

Najčešća pitanja

Sustav prikupljanja komunalnog otpada

Kontakt podaci

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr

Služba za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr

Služba za planove, programe i informacijski sustav
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr